סל הקניות שלך ריק.

לחנות

מה את/ה מחפש/ת?

תקנון ותנאי שימוש באתר

כללי

אתר "קינג פארמה" משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרי פארמה על ידי גולשים באתר.  

הוראות תקנון זה יחולו על כל גלישה באתר, שימוש ו/או רכישה של מוצרים על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, על המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש ולאשר כי קרא והבין את תנאיו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו את המשתמש עם המשך שימושו בו המהווה אישור כי קרא והבין גם את אותם .

 נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.

 

שירות לקוחות

שירות לקוחות בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על שימוש המוצר, תופעות לוואי ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידי המשתמש באתר, אנו מזמינים אותו/ה לפנות לנציגי שירות הלקוחות של נוה פארמה, אשר ישמחו לעזור ולהפנות אותו/ה אף במקרה הצורך לנציגי הספק הרלוונטי למוצר.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 072-3941985   בשעות הפעילות ימי א' – ה' 09:00- 16:00או בדואר אלקטרוני sales@kingpharma.co.il   נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

 

ביטול עסקה/מכירה

משתמש המבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.


לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:


* ברכישה של נכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;

תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:


ביטל משתמש המבצע את עסקה עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה בין הנכס לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או עקב אי אספקת הנכס במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה"), תחזיר נווה פארמה למשתמש מבצע הפעולה או תזכה את אמצעי התשלום באמצעותו בוצעה העסקה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש מבצע הפעולה לגבי אותו נכס בגינו מתבקש ביטול העסקה, או לחילופין תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה.


תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:


זכור: על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית קינג פארמה לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכש או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, במידה שהמשתמש מבצע העסקה בחר לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה או שלא עקב אי התאמה.


קיבל משתמש מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס לקינג פארמה ,על חשבונו, שפרטיו יימסרו לו על ידי קינג-פארמה.


האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד') לחוק הגנת הצרכן, כמפורט בסעיף 2 לעיל.

קינג-פארמה רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

  • במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
  • במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה;
  • אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;
  • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
  • אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של ו/או צד ג' כלשהו;
  • אם יתברר לקינג פארמה כי משתמש עלול לשוב ולמכור את המוצר אותו רכש לצד ג' ו/או לסחור בו.
  • הודעה על ביטול המכירה תימסר משתמש בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין משתמש בעת ההרשמה . במקרה זה, תבוטל הרכישה מ קינג-פארמה ימנע חיוב כרטיס האשראי של המשתמש או הכרטיס באמצעותו בוצעה הרכישה או קינג פארמה תשיב משתמש כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם בקיזוז הוצאות/עמלות של קינג פארמה. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי קינג-פארמה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 

הצטרפו למועדון הלקוחות
ותרוויחו יותר!

מצטרפים למועדון הלקוחות של קינג פארמה ונהנים מהטבבות מיוחדות